Абонаментно счетоводно обслужване

Пакетът съдържа всички необходими услуги за изпълняване изискванията на данъчната администрация и НОИ в сферата на счетоводството, данъчното облагане, осигуряването и работната заплата.

Счетоводство

Подреждане, класиране, обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи.

Осчетоводяване на стопанските операции съгласно разпоретбите на Закона за счетоводство и Националните стандарти за малки и средни предприятия, за предприятия прилагащи Международни стандарти – изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане. За фирми, осъществяващи търговска дейност аналитично водене на материалните запаси (стоки, материали,продукция) и организация на счетоводните сметки с аналитичности, даваща по пълна представа за дейността на дружеството

Изготвяне на управленски справки за продажби по видове артикули за конкретен период, справки за разходите по икономическите елементи, справки за вземания от клиенти ( текущи, просрочени вземания, вземания с изтекла давност), справки за задължения към доставчици, справки за кредити – лихвен процент, задължение към определена дата, обезпечение, разходи по кредита.

Изготвяне и представяне на справки пред Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българска народна банка. При процедура по възстановяване на ДДС изготвяне на Справка за облагаемия оборот за 12 месеца назад, както и всички други съпътстващи справки , поискани от компетентния орган на НАП.

Изготвяне на VIES и Интрастат декларация и подаването им в съответната институция по елктронен път или на хартиен носител по желание на клиента.

Информиране на ръководството за изтичащи срокове по отношение на задълженията на дружеството съгласно изискванията на Закон за счетоводство, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за данък добавена стойност, Закон за месни данъци и такси, Закон за облагане доходите на физически лица.

Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство – Закон за счетоводство, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за данък добавена стойност, Закон за месни данъци и такси, Закон за облагане доходите на физически лица.

Проверка чрез сайта на НАП с електронен подпис или на място в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите дружеството има ли данъчни задължения и ако има какви са те.

Консултиране по всякакви казуси във връзка със счетоводно, данъчно и осигурително законодателство.

Представителство при провеждане на ревизии и одити.

При поискване от страна на клиента ежемесечно уведомяване за подадена информация в НАП – информация, свързана с подаване на счетоводни регистри по ДДС, подадени уведомления за постъпили или напуснали служители, регистрирани касови апарати, справка за действащите към определена дата трудови договори, подадени декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физически лица, информация за осигурени лица ( Декларация 1 и 6).

Изготвяне на отчети съгласно Националните стандарти за малки и средни предприятия и Международни стандарти за финансово отчитане в зависимост от критериите за спазване на стандартите.

Изготвяне на счетоводна политика на предприятието в зависимост от дейността му, изготвяне на индивидуален сметкоплан и организация на счетоводните сметки.

Мониторинг на покупки и продажби (анализ на резултата по ДДС за месеца) и контрол на финансовия резултат.

Мониторинг на паричните потоци – тук при желание от страна на клиента може да се анализират паричните потоци – дружеството разполага ли с паричен ресурс необходим за покриване на текущи задължения, има ли необходимост от привлечен капитал,ако да какви са възможностите за това, нараства или намалява размера на постъпленията от клиенти,съответно нарастват или намаляват задълженията ни към доставчици и други въняни кредитори.

Годишно счетоводно приключване (Годишен отчет с всички приложения към него) съгласно разпоретбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за малки и средни предприятия, а за предприята прилагащи Международни стандарти – приключване, съобразено с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане. Месечно приключване и анализ на финансовото състояние на фирмата. Аналитични справки за разходите по икономически елементи и съпоставката им с предходен период. Всички тези справки за необходими за целите на ръководството, за да има ясна предства кои разходи са се увеличили или съответно намалили и причините за това. Изготвяне на годишна данъчна декларация чрез баркод на хартиен носител или чрез електронен подпис по електронен път.

Изготвяне и представяне на месечни и годишни статистически форми за Националния Статистически Институт.


ТРЗ и Личен състав

Изготвяне на трудови договори, съгласно Кодекса на труда, подаване на уведомления в НАП при назначаване, смяна на длъжност, заплата или срок на договора или прекратяване на договор. Оформяне на трудово досие на всеки един назначен работник.

Изготвяне на граждански договори, служебни бележки и сметки за изплатени суми.

Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствена форма.

Изготвяне на платежни документи за разплащания с бюджета във връзка с персонала.

Попълване и оформяна на трудови и осигурителни книжки.

Изготвяне на документи при напускане /УП2, УП3/, Заповед за напускане и оформяна на трудова книжка.

Подаване на месечна информация за осигурените лица в НАП - декларация образец 1 и образец 6.

Ежемесечно уведомяване по електронен път за резулатата от подадена информация в НАП за осигурителна информация за осигурените лица / Декларация образец 1 и образец 6/.

Отразяване и отчитане на болнични листове при отсъствие на служители и на други видове отсъствия - майчинство, бащинство пред НОИ.

Консултация с клиента относно трудово-правни отношения с персонала, как да се осводбоди служител,преназначи или назначи.