Счетоводство

Абонаментно счетоводно обслужване Подреждане, класиране, обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи.

Абонаментно счетоводно обслужване Осчетоводяване на стопанските операции съгласно разпоретбите на Закона за счетоводство и Националните стандарти за малки и средни предприятия, за предприятия прилагащи Международни стандарти – изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане. За фирми, осъществяващи търговска дейност аналитично водене на материалните запаси (стоки, материали,продукция) и организация на счетоводните сметки с аналитичности, даваща по пълна представа за дейността на дружеството.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на управленски справки за продажби по видове артикули за конкретен период, справки за разходите по икономическите елементи, справки за вземания от клиенти ( текущи, просрочени вземания, вземания с изтекла давност), справки за задължения към доставчици, справки за кредити – лихвен процент, задължение към определена дата, обезпечение, разходи по кредита.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне и представяне на справки пред Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българска народна банка; При процедура по възстановяване на ДДС изготвяне на Справка за облагаемия оборот за 12 месеца назад, както и всички други съпътстващи справки , поискани от компетентния орган на НАП.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на VIES и Интрастат декларация и подаването им в съответната институция по елктронен път или на хартиен носител по желание на клиента.

Абонаментно счетоводно обслужване Информиране на ръководството за изтичащи срокове по отношение на задълженията на дружеството съгласно изискванията на Закон за счетоводство, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за данък добавена стойност, Закон за местни данъци и такси, Закон за облагане доходите на физически лица

Абонаментно счетоводно обслужване Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство – Закон за счетоводство, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за данък добавена стойност, Закон за месни данъци и такси, Закон за облагане доходите на физически лица.

Абонаментно счетоводно обслужване Проверка чрез сайта на НАП с електронен подпис или на място в териториалната дирекция на Националната агенция по приходите дружеството има ли данъчни задължения и ако има какви са те.

Абонаментно счетоводно обслужване Консултиране по всякакви казуси във връзка със счетоводно, данъчно и осигурително законодателство.

Абонаментно счетоводно обслужване Представителство при провеждане на ревизии и одити.

Абонаментно счетоводно обслужване При поискване от страна на клиента ежемесечно уведомяване за подадена информация в НАП – информация, свързана с подаване на счетоводни регистри по ДДС, подадени уведомления за постъпили или напуснали служители, регистрирани касови апарати, справка за действащите към определена дата трудови договори, подадени декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физически лица, информация за осигурени лица ( Декларация 1 и 6).

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на отчети съгласно Националните стандарти за малки и средни предприятия и Международни стандарти за финансово отчитане в зависимост от критериите за спазване на стандартите.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на счетоводна политика на предприятието в зависимост от дейността му, изготвяне на индивидуален сметкоплан и организация на счетоводните сметки.

Абонаментно счетоводно обслужване Мониторинг на покупки и продажби (анализ на резултата по ДДС за месеца) и контрол на финансовия резултат.

Абонаментно счетоводно обслужване Мониторинг на паричните потоци – тук при желание от страна на клиента може да се анализират паричните потоци – дружеството разполага ли с паричен ресурс необходим за покриване на текущи задължения, има ли необходимост от привлечен капитал,ако да какви са възможностите за това, нараства или намалява размера на постъпленията от клиенти,съответно нарастват или намаляват задълженията ни към доставчици и други въняни кредитори.

Абонаментно счетоводно обслужване Годишно счетоводно приключване (Годишен отчет с всички приложения към него) съгласно разпоретбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за малки и средни предприятия, а за предприята прилагащи Международни стандарти – приключване, съобразено с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане. Месечно приключване и анализ на финансовото състояние на фирмата. Аналитични справки за разходите по икономически елементи и съпоставката им с предходен период. Всички тези справки за необходими за целите на ръководството, за да има ясна предства кои разходи са се увеличили или съответно намалили и причините за това. Изготвяне на годишна данъчна декларация чрез баркод на хартиен носител или чрез електронен подпис по електронен път.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне и представяне на месечни и годишни статистически форми за Националния Статистически Институт.


ТРЗ и Личен състав

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на трудови договори, съгласно Кодекса на труда, подаване на уведомления в НАП при назначаване, смяна на длъжност, заплата или срок на договора или прекратяване на договор. Оформяне на трудово досие на всеки един назначен работник.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на граждански договори, служебни бележки и сметки за изплатени суми.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствена форма.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на платежни документи за разплащания с бюджета във връзка с персонала.

Абонаментно счетоводно обслужване Попълване и оформяна на трудови и осигурителни книжки.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на документи при напускане /УП2, УП3/, Заповед за напускане и оформяна на трудова книжка.

Абонаментно счетоводно обслужване Подаване на месечна информация за осигурените лица в НАП - декларация образец 1 и образец 6.

Абонаментно счетоводно обслужване Ежемесечно уведомяване по електронен път за резулатата от подадена информация в НАП за осигурителна информация за осигурените лица / Декларация образец 1 и образец 6/.

Абонаментно счетоводно обслужване Отразяване и отчитане на болнични листове при отсъствие на служители и на други видове отсъствия - майчинство, бащинство пред НОИ.

Абонаментно счетоводно обслужване Консултация с клиента относно трудово-правни отношения с персонала, как да се осводбоди служител,преназначи или назначи.